Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 1/11

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

le jaargang nr. 11 november 1961
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

Hoort, zegt het voort

"Moet je horen, ze zeggen, dat ..."
"0, ja ? Wie heeft jou dat verteld?"
"Nou, die en die, en een ander zegt, dat ..."

Op deze manier en nog negenhonderdnegenennegentig andere komen de kletspraatjes in de wereld. Niemand weet waar vandaan. En ze gaan van mond tot mond, de een maakt ze nog belangrijker dan de ander. Weet je waarom? Om toch vooral DE belangrijke nieuwbrenger te zijn, Niet het PRAATJE is belangrijk op dat moment, maar de PRATER, vooral in eigen oog. Hoort, zegt het voort ...!

Ja, maar zou je nu eerst eens niet de volgende drie regels lezen, die hierbij horen.

"dat nu jong Nederland niet meer teert op de kracht
van een roemrijk geslacht maar aan 't werk gaat met eigen hand."

Begrijp je nu, wat met dat "hoort, zegt het voort" juist NIET bedoeld wordt? Strooi de praatjes, die je hoort vertellen, en waarmee niemand is gediend, niet verder rond, naar probeer ze juist zoveel mogelijk de kop in te drukken. En vind je, dat een van je vrienden, of misschien oen leidster of leider iets doet of zegt, waarmee je het niet eens bent, zeg het dan ronduit tegen de persoon zelf en zwam er verder niet over met anderen.

Wil je graag de aandacht op jezelf vestigen, accoord! Doe dit alleen niet door OVER anderen te praten, maar door iets VOOR anderen te doen. Probeer van je PADVINDER-zijn het beste te maken, ook van je patrouille, je nest, je troep, door te W E R K E N

R.

.-.-.-.

V A N  D E  R A A D S R O T S

Nu de winter weer in aantocht is zullen we op zaterdagmiddag wel wat vaker om een denkbeeldige raadsrots verzamelen in de Diependaalse kerk, dan de afgelopen maanden het geval was.

Het stereisenwerk kan echter ook in deze zaal met het smetteloze, glimmende linoleum heel goed. doorgaan en we rekenen er op, dat iedere welp voor het eind van dit jaar, (dus binnen 2 maanden) en ster op zijn pet heeft of, wanneer hij er nu al een heeft, twee sterren.

Maar als je dit wilt bereiken, zul je er voor moeten werken; in de eerste plaats op zaterdagmiddag, ELKE zaterdagmiddag natuurlijk, maar ook op andere dagen, thuis. En wanneer je denkt dat je alles kunt, laten aftekenen, kon dan zaterdagmiddag wat vroeger of maak een afspraak met mij, dat je op een middag, na schooltijd komt.

De nestkisten zijn weer helemaal compleet gemaakt. Aan de binnenkant van het deksel is een kaartje geplakt, waarop de inhoud van de kist staat. Zorg met je hele nest er voor, dat alles na afloop van elke hordemiddag weer in de kist aanwezig is.

Verder hebben de oude wolven met elkaar besloten om elk nest een logboek te geven, waarin de nestleden om de beurt een verslagje schrijven van de hordemiddag. Natuurlijk mag je er ook bij tekenen en plaatjes in plakken of kaartjes van een bepaald spel. Schrijf steeds alleen op de rechter bladzijde en maak je tekeningen op het linkerblad, waar je ook kunt inplakken. Vergeet niet het logboek mee te nemen naar de horde en zorg er voor, dat je niet op zaterdagmiddag om half twee nog gauw even je verslagje moet schrijven van de vorige zaterdag. W e l k nest maakt het beste l o g b o e k ?
Rood? Bruin? Wit? Zwart?

4 november gewone hordemiddag tot half vijf, want de oude wolven gaan naar PAVAQUA in Amsterdam.

11 november gewone hordemiddag; na afloop gidsenraad. Gidsen en Helpers: brood en mok meenemen.

18 november gewone hordemiddag.

25 november stereisenmiddag - de klap op de vuurpijl voor november - hoe is de stand om 5 uur?

Willen jullie er allemaal voor zorgen, dat het terrein rondom de kerk netjes blijft ? Loop niet op het gras, maak geen remsporen in het grint met je fiets. We kunnen hier niet doen wat we in de rimboe wel doen, maar laat zien dat je een welp bent, die weet hoe hij moet leven tussen de mensen.

D o e  j e  b e s t !

Bagheera.

.-.-.-.-

Welpen !

Als jullie voor de kerstvakantie minstens n open oog hebben, en minstens n zwemdiploma en ook aan de eisen van het insigne WATERRAT voldoen, kun je dit insigne in de vakantie halen.

Natuurlijk werken jullie allemaal heel hard aan de KALENDER-ACTIE. Zorg er voor, dat je elke zaterdag het geld meebrengt, dat je voor de verkochte kalenders ontving. ALS ELKE WELP tien kalenders verkoopt, zijn we binnen een maand uitverkocht, en hebben we fl 50,-- voor de kas verdiend. Een uurtje per week heeft iedereen toch wel over voor de groep ?

Als Sint Nicolaas het niet weet, wat hij jullie zal geven, vraag hem dan een abonnement op De Verkenner, het maandblad voor Verkenners en Welpen. Nadere bijzonderheden elders in deze Boemerang.

Raksha

.-.-.

V r a a g

WELKE WELP SCHRIJFT HET EERSTE VERSLAG IN HET LOGBOEK VAN ZIJN NEST ?

Het antwoord wordt gegeven in de volgende Boemerang door
de oude Wolven.

.-.-.-.-.

U I T  D E  S T A F T E N T

Mannen,

Op de groepsleidersbijeenkomst, die op 18 oktober werd gehouden, kwamen alweer de district patrouillewedstrijden ter sprake, die voor mei 1962 op het programma staan. 't lijkt nog een hele tijd voor het zover is, maar eer we het vreten, zitten we er midden in. En als we daar voor de dag willen komen met resultaten die een beetje lijken op onze WAPEGOPA prestaties (en natuurlijk willen we dat wel) dan zullen we stevig moeten aanpakken, nu al. Want we willen niet op n punt goede prestaties bereiken ten koste van andere punten als huis- of schoolwerk, daarom is het vanbelang, dat we de tijd, die we voor de padvinderij vrij hebben, nuttig besteden. Om te beginnen moet je dan op tijd, dat wil zeggen om HALF DRIE 's zaterdagsmiddags, beginnen. Zorg er dus voor even tevoren bij het troephuis aanwezig te zijn.

Het programma voor de maand november ziet er in grote lijnen als volgt uit:

4 november - patrouillemiddag. Vanzelfsprekend hebben de P.L.'s hun programma voor deze middag al ingeleverd; afspraak was immers dat dit uiterlijk 2 november zou gebeuren! 's avonds PAVAQUA - AMSTERDAM.

11 november - gezamenlijke sportmiddag met de Celliersgroep, om te zien, wat we als "landrotten" op het land waard zijn.

18 november - technische middag - dat wordt wel weer eens tijd zo langzamerhand - na afloop KADER.

25 november - spelmiddag.

2 december - speurtocht naar ?????

We hebben de laatste tijd nogal eens wegblijvers. Als je meedoet, doe dan g o e d mee en dat kun je alleen als je t r o u w komt.

De troepleiding.

.-.-.-.-.-

A L W E E R een afscheid ... maar ook een welkom.

't Begint er op te lijken dat we in ELK nummer van de Boemerang een afscheidswoord moeten gaan, zetten en dat wordt natuurlijk te gek. Dit is dus voorlopig het laatste vertrek waarmee we accoord gaan en dat is van VAANDRIG WULFFRAAT, die ook zijn activiteit, voor 100 % ((?)) op zijn studie gaat richten. Vaan, het is voor ons wel een heel offer, dat we U zo maar laten gaan, aan U de taak ervoor te zorgen dat het studieresultaat straks dit offer waard blijkt te zijn!

Hartelijk dank voor alles wat U voor de Athabascangroep gedaan hebt, veel succes met de studie en tot ziens!

Officieel zitten we nu dus feitelijk zonder actieve verkenners-leiding; Gelukkig is er een voorlopig wondverband aangelegd, doordat V.T.-gast H. Kreuning al sinds enige tijd zijn blijde gezicht op de Hoorneboeg laat zien en als vaandrig fungeert zolang zijn studie het toelaat ...

De stam, waar vaandrig Kreunig lid van is, heet "I'mhlala Panzi". Deze stam zit eigenlijk ook zonder officiele leiding dus zonder oubaas en baas, al doen ze wel veel moeite die te vinden. Momenteel heeft daar de stamleider de leiding, dat is wat je bij een troep een troepleider noemt of een SPL. Je begrijpt dat deze stamleider het razend druk heeft, maar toch wil hij ook ons nog komen helpen, zolang dit nodig en mogelijk is. Deze stamleider heet W. Binnendijk en heeft dus een naam, waarmee we al heel veel goede ervaringen hebben bij onze groep! Aan een kant hopen we dat het niet lang nodig is, maar desondanks roepen we onze beide "waarnemend-vaandrigs" graag een heel, lang en plezierig verblijf toe bij onze Athabascangroep,

.-.-.-.-

Heb je al een abonnement op D E  V E R K E N N E R?.

Zo niet, Misschien is het een idee voor SINT of PIET
Als lid van de Wereldbroederschap van Padvinders moet je beslist iets meer lezen dan alleen de Boemerang. Het abonnement kost DRIE GULDEN per jaar (voor groepsabonnement).
Jaargang '62. Wilt U dit bedrag s.v.p. voor 15 december voldoen?

.-.-.-.-.-

Het Nationaal Voortrekkers Laer 1961

Uw verslaggever had het genoegen samen met vaandrig Kreuning als vertegenwoordigers van groep 13 het nationaal voortrekkerslaer bij te wonen en hij wil U graag iets hiervan vertellen:

Een Laer is een weekendkamp voor voortrekkers, waar een bepaald thema behandeld wordt. Het nationale Laer werd dit jaar op 23 en 24 september j.l. bezocht door voortrekkers van de V.K.J.B. (Verkenners Katholieke Jeugd Beweging) en de N.P.V. Het motto van dit laer. was "Voortrekken - Nu". In de twee periodieken voor voortrekkers was een artikel opgenomen, van Ton de la Marre over dit onderwerp, waarover men tijdens de hike vanaf het Gele Rijdersplein in Arnhem naar het kampterrein kon discussieren. Uit deze gesprekken onderweg bleek, dat, daar we in een oecumenische tijd leven, dit voor voortrekkers betekent allereerst tot nauwere onderlinge samenwerking te komen. Op Pi-Vo bijeenkomsten zal men tot andere bezigheden dan zang en dans moeten komen, wil dit enig doel hebben.

Om 8 uur werd het kamp officieel geopend waarna men aan en van de drie kampvuren kon gaan zingen, acteren of discussiren. Bij het discussie-kampvuur werd begonnen over het intrekken van het klein-verlof voor militairen, die eind september zouden afzwaaen en men kwam via Berlijn en "vrije" verkiezingen terecht bij Marx en het communisme. Ook werd nog even gepraat over Ned. Nieuw-Guinea en het beleid van de Nederlandse regering. Het bleek duidelijk dat men maar weinig van overdracht aan de UNO verwachtte. De avond werd besloten met een geestdriftig pleidooi voor de eenheid der Christenen door Aalmoezenier F. Thijssen. De zondag werd begonnen met Een Heilige Mis, opgedragen door Aalmoezenier Smulders en een Aandacht, geleid door Schipper J.Vink, Hoofdkwartiers-commissaris voor voortrekkers.

Om 9 uur werd geopend met vlag en wet, waarna een deel der voortrekkers zich aar het Openlucht Museum begaf, om daar de kunstschatten te bezichtigen, terwijl het andere deel op het terrein bleef om zich bezig te houden met fingerpainting, het maken van een klankbeeld, het samenstellen van een gecombineerd nummer van VT en Voortgang, de beide Voortrekkers-periodieken, of met sport.

Deze sport werd gegeven onder leiding van een sportinstructeur, die velen nog lang in herinnering zal blijven; want hij wist precies wat verwaarloosde voortrekkersspieren nodig hebben.

Om 1 uur werd een gezamenlijke warme maaltijd gehouden, waarna ieder zijn linnen huis ging opbreken. Bij de sluiting sprak Schipper Vink ons allen toe en las een brief voor van de Hpofdcomissaris die helaas verhinderd was aanwezig te zijn op dit laer, Hij besloot met de woorden: "De weg is beter dan de herberg; Wie geen eigen idealen heeft, sterft aan zijn eigen tevredenheid."

Hiermee was het Nationale Voortrekkers Laer 1961 gesloten en ging ieder zijns weegs. Onze correspondent in het Oosten des lands.

.-.-.-.

WAFEGOPA

RRrrrrrriiiiinnnnnnggg! ... Ja hallo? - "Hopman, U spreekt met, ik wilde nog eens even vragen, hebben ze echt die beker en die medailles niet teruggehaald? Nee hoor, ze staan hier echt nog. Zou het dan toch geen vergissing zijn? Zouden we hem helemaal echt hogen houden? Ja hoor, reken er naar op, dat jullie die eerste eerste prijs (dit is geen drukfout!) heus en echt helemaal verdiend hebben.

Dergelijke telefoontjes kreeg ik nogal eens op de eerste dagen na de glorieuze Athabascan overwinning van 21 oktober in het Zwemstadion in Naarden. En dat was best te begrijpen, want in de eerste plaats had niemand er in de verste verte ooit aan durven denken, dat wij daar met D E eerste prijs uit de bus zouden komen. En in de tweede plaats hadden de deelnemers zelf het ook allerminst verwacht, zelfs niet toen de wedstrijden al afgelopen waren, want op geen enkel nummer hadden we een prestatie geleverd die ver boven de anderen uitstak. Behalve misschien op n nummer: de G r o e p s e s t a f e t t e . Dat was ons sterke punt, juist daar waar het op samenwerking en samenspel aankomt en daar ben ik ongelooflijk blij om. Het is niet belangrijk of je 'n paar cracks in je groep hebt, maar wel of het een goed team is, dat op elkaar is ingespeeld.

We hebben blijkbaar de gang er aardig in op 't ogenblik: eerst boven verwachting een vijfde plaats op de patrouillewedstrijden van 1969; kort daarna in juli de eerste prijs voor de horde bij de Districtsrimboejacht en nu deze eerste prijs.

Mannen. laten we zorgen de vaart er in te houden door ieder voor zich je uiterste best te doen en onze activteit te richten op een zo groot mogelijke s a m e n w e r k i n g
G. L.

1955 Arrowe Zee Bussum
1956 Arrowe Zee Bussum
1957 Arrowe Zee Bussum
1958 Arrowe Zee Bussum
1959 Arrowe Bussum
1960 Arrowe Zee Bussum
1961 ATHABASCAN !

.-.-.-.-.-.-

VERSLAG van de hordemiddag op 30 september 1961.

0m 2 uur moesten wij bij de Diependaalse kerk zijn. We zouden pannekoeken bakken in het bos. We stapten op de fietsen, en gingen naar een plekje in het bos. Daar zetten we de fietsen neer. We liepen een eindje verderop en daar was een beschut plekje. Daar hadden we ieder een eigen hoekje. We maakten daar ieder een eigen keuken. De leiding een grote keuken.
Uit de keuken ven de leiding kregen wij alle dingen die we nodig hadden voor het pannekoeken bakken. Ieder bouwde een eigen vuurtje op.

Zwart had het het eerste klaar, daarop volgde Bruin en daarna Rood en als laatste kwam Wit. Dat betekent niet, dat Wit slecht was, nee hoor, helemaal niet. Want Wit had een boel pannekoeken en allemaal hadden we een boel, die we zelf mochten opeten. De leiding bakte pannekoeken voor de Verkenners. Niet allemaal bakten we pannekoeken, want
uit elk nest gingen er twee of minder Cantarellen zoeken.
Ze hoefden het niet te doen; ze mochten het zelf weten. Zij gingen onder leiding van mijnheer Kam. Natuurlijk kregen die jongens als ze paddestoelen gezocht hadden k pannekoeken. Als die ze gezocht hadden bakte de leiding die onder toezicht van Mijnheer Kam.

Na afloop kregen wij allemaal van die Cantarellen. Het vuur van Rood was het eerste uit en daarna volgden de andere nesten. Toen de Verkenners kwamen kregen zij van de pannekoeken. Nadat de verkenners de pannekoeken op hadden mocht iedere welp bij een verkenner op zijn rug zitten, en toen gingen wij vechten. Dat was zo ruig iedereen viel op de grond. Nadat dat afgelopen was, gingen de verkenners weg.
Wij bleven nog even, want wij moesten de horderoep nog doen.
Nadat de horderoep was afgelopen, kregen wij een aandenken aan deze middag. Dat was een paddestoel daar stond op: 30 september 1961.

Toen we naar huis gingen reed Henk Siepel nog tegen een paaltje op. En als we de hoek Kolhornseweg Hilvertsweg naderden was het einde van de middag. Het was een leuke middag.

Jan v.d. Kolk

.-.-.-.-.-.-.-

U i t  h e t  v e r v e r l e d e n (5)

De aanvang van de Marathon

's Morgens om zes uur werden de weerbare mannen gewekt door een zeer vals trompetgeschal. Men maakte zich langzaam klaar, gehinderd door de koude en door de regen. Terwijl de leiding zich nog eens genoeglijk omdraaide in hun legersteden van stroo, een nieuwe, zeer luxe kampeeruitvinding, trokken de weerbare mannen in groepjes van 6 kreunend af. Deze Marathon was uitgevonden door een zeer verdorven iemand en hield in:

1. 20 kilometer sprint, hierbij zat het venijn in de staart.
2. enige dilettanterig opgestelde, opdrachten, die onder meer behelsden het maken van een kaart van de te volgen heirbaan, het levensgevaarlijk bespio-neren van een vijandelijk kamp, het afspeuren ven de horizon enz.
3. de behandeling van blaren op voeten;
4. ten laatste het bereiden bij maanlicht met nat hout van een zeer ontoereikende hoeveelheid voedsel.

Door al de in het kamp doorstane verschrikkingen geheel uitgeput, besloten de weerbare mannen toch maar weer In het nog niet geheel gerepareerde hol te trekken. Oververmoeid door het zeer zware kamp ging nu Nicodemus met de woeste snor met ziekteverlof. Bij het afscheid spoorde Nicodemus met verstikte stem de weerbare mannen aan zich in de toekomst even slecht te gedragen als in het verleden en het leven van zijn tijdelijk plaatsvervanger niet al te ondragelijk te maken.

Ook moesten de Athabascanen een tweede leider voorlopig missen, n.l. Haries Wullebard, die zich verder ging wijden aan zijn grote liefde de twee Barbaarse talen: het Frankisch en het Angel-Saksich. De twee heengaande leiders werden vervangen door de reeds lang bekende en beruchte beginnend leider Kreunende Beer en door een philisoof genaamd Tellogenes. Als men deze twee leiders zocht kon men de eerste in een kroeg en de tweede in een dik boek vinden.

Wordt vervolgd, Ooggetuigen

.-.-.-.-.-.-.

0 P R 0 E P

Het ziet ernaar uit dat de horde en de troep dusdanig vermoeid zijn door de WAFEGOPA en andere activiteiten, dat er van de Oud-papier-Actie dit keer weinig terecht komt.

LATEN WE DAT ERBIJ ZITTEN ?

Natuurlijk niet, als we hier er allemaal onze schouders onder zetten en samenwerken, krijgen we ook hier goed resultaat.

Je hebt nog even de tijd. Trek er een vrije middag op uit, een paar uur slechts, om een flinke stoot papier te verzamelen, dan heb je straks het prettige gevoel er ook iets aan te hebben gedaan. Zet 'm op. Verzameladressen van oud papier: Familie Pos; Familie van kampen; Familie Wieringa.

In de tweede helft van november hopen we een wagen ter beschikking te hebben om alles te verzamelen, zodat we in het volgende nummer van de Boemerang de opbrengst weer bekend kunnen maken.

Deze wagens vol lompen, metalen of oud papier, betekent voor het bouwfonds weer enig bankpapier!!

.-.-.-.-.

alle kopij voor het volgende nummer uiterlijk 20 november bij de redactie.

.-.-.-.-

N. P .V. - KALENDERS 1962

Geef vooral je bestelling zo spoedig mogelijk door aan Bagheera of Hopman. Als je de laatste bent, loop je de kans, dat de kalenders uitverkocht zijn. We kunnen geen nieuwe meer bestellen en onze voorraad is beperkt. Haast je daarom !
Wees ook niet de laatste met afrekenen

.-.-.-.-

ONS BOUWFONDS

Van Dick Bos ontvingen we weer Persilemmertjes en van
Rudy Schouten een kaart met Castellakopjes.

Goed zo welpen. Hartelijk dank Wie volgt?

.-.-.-.-.

KUNSTRUBRIEK Deel 3 BOEKEN

1. Interieur van het troephuis - De antieke wereld (T.R.Glover)
2. Het leiderskamertje - Camera Obscura (Hildebrand)
3. Afscheid van de Hopman - Een Hollands drama (A. van Schendel)
4. Uit het ver verleden - Dramatische kronieken (Top Naeff)
5. Routeschets - Er klopt iets niet (Hvank)
6. Overwinning op wafegopa - Sal nimmermeer gebeuren (P.C. Hooft)
7. De organisator van de Hike - De glimlachende moordenaar (A. Curtiss)
8. Kampherinneringen - Griezelverhalen (E.A.Poe)
9. Avondoefening - De chaos en het licht (I. Da Costa)
10. De leiding - Gevaarlijke kerels (Harrison)
11. Eerste klasseboekje - prisma Koekboek (M. Snelder)
12. Gedachten van een leider - Impressies van een simpele ziel (A.M.G. Schmidt)
13. Nieuwbakken vaandrig - De zwarte boekanier (meander)
14. Padvinder en padvindster - De duivel en de maagd (Hubert Lamps)
15. Blauwe plekken na knokspel - Handwerk en Nijverheid (H. Wouters)
16. Troephuis - Hordehol - Apartheid (M. de Sabloniere)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ONS EREPODIUM

Welp 2e ster: Martin Berkelaar

Verkenners Insigne kampeerder: Rommert Guttinger, Nico Berkelaar, Peter Kop

Insigne zwemmer: ChrisBorra, Johan van 't Hof, Rommert Guttinger

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 3 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2018 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog